ولو نوسانی Serie RT

ولو نوسانی دیسکی

مشخصات محصول

ولو نوسانی دیسکی.

کاربرد:

جهت قرار گیری در خط به عنوان ولو اطمینان.

سایز:

از DN 150 تا DN 2000