محصولات

Serie A-LUG

نایف گیت ولو، لاگید نایف گیت ولو، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت.
کاربرد:

سرویسهای سبک و متوسط
آب و سیالات تمیز و یا سیالات حاوی مقدار کمی کنستانتره
پالپ کاغذ با کنستانتره متوسط

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN 1200
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

DN 50 to DN 150: 10 (kg/cm2)
DN 200: 8 (kg/cm2)
DN 250 to DN 300: 6 (kg/cm2)
DN 350 to DN 400: 5 (kg/cm2)
DN 450 to DN 600: 3 (kg/cm2)

Learn More

Serie A

نایف گیت ولو نوع ویفری، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا و افت فشار کم.
کاربرد:
قابل استفاده جهت سیالات با حداکثر 5% جامد.
سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN2000
فشار کاری:

DN 50 to DN 150: 10 (kg/cm2)
DN 200: 8 (kg/cm2)
DN 250 to DN 300: 6 (kg/cm2)
DN 350 to DN 400: 5 (kg/cm2)
DN 450 to DN 600: 3 (kg/cm2)
DN 700 to DN 1200: 2 (kg/cm2)

Learn More